Đơn giản hóa việc quản lý hệ thống khách sạn

GIHOTECH FOS PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hệ thống Quản lý Khách sạn, Resort cao cấp và mang lại những giải pháp hợp lý nhất hiện nay để giúp các bạn nâng cao hiệu quả quản lý cũng như kiểm soát tình hình kinh doanh của các khách sạn một cách khoa học nhất, giúp bạn quản lý toàn bộ các hoạt động của khách sạn từ tiền sảnh cho đến hậu sảnh.

GIHOTECH BOS PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phần mềm Quản lý Tài chính – Kế toán giúp doanh nghiệp chủ động trong việc theo dõi các hoạt động xuất/nhập/tồn hàng hóa, thiết bị, công cụ – dụng cụ… Từ đó, dữ liệu thu – chi có thể được kết chuyển trực tiếp cho bộ phận kế toán, tránh hiện tượng quản lý và lưu trữ trùng lắp trong toàn bộ hệ thống.

GIHOTECH HRS PHẦN MỀN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

Việc tin học hoá Tổ chức quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách nhân viên…

Dự án đang triển khai - Còn bạn thì sao ?

GiHoTech - Giải pháp toàn diện quản lý khách sạn