PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

GIHOTECH BOS

quan-ly-tien-quy-ngoai-te

quản lý tiền quỹ, ngoại tệ, tiền gửi

Lập phiếu thu, chi. Sổ quĩ tiền mặt hàng ngày. Bảng kê chi tiết, tổng hợp tiền mặt theo kỳ kế toán. Sổ quĩ tiền gửi, ngoại tệ. Bảng kê chi tiết tiền gửi, ngoại tệ theo kỳ kế toán

quan-ly-cac-khoan-muc-dau-tu

quản lý các khoản mục đầu tư

Sổ chi tiết các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu .

Bảng kê chi tiết, tổng hợp các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.

quan-ly-cong-no

quản lý công nợ, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn

Sổ chi tiết công nợ theo từng đối tượng giao dịch, hợp đồng. Bảng kê công nợ chi tiết, tổng hợp theo kỳ kế toán. Bảng kê tuổi nợ theo từng đối tương hóa đơn VAT

quan-ly-cac-vay-ngan-han

quản lý các vay ngắn hạn, dài hạn

Sổ chi tiết theo dõi vay ngắn hạn, dài hạn.

Bảng kê chi tiết, tổng hợp vay ngắn hạn, dài hạn.

quan-ly-nguon-von-kinh-doanh

quản lý nguồn vốn kinh doanh

Sổ chi tiết theo dõi nguồn vốn kinh doanh.

Bảng kê chi tiết nguồn vốn kinh doanh theo từng đối tượng nguồn vốn.

quan-ly-phan-bo-cong-cu

quản lý phân bổ công cụ dụng cụ

Lập bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ tự động. Bảng kê trích phân bổ công cụ dụng cụ theo từng tháng, quí, năm. Bảng kê theo dõi công cụ còn dụng sử dụng mà hết phân bổ.

quan-ly-chi-phi

quản lý chi phí

Quản lý phân bổ các khoản mục chi phí. Lập bảng chi phí dự trù từng bộ phận, từng loại chi phí. Bảng kê chi phí so với chi phí dự trù. Báo cáo trích phân bổ chi phí theo tháng, năm, từng bộ phận.

quan-ly-doanh-thu

quản lý doanh thu

Bảng kê, sổ chi tiết doanh thu theo đối tượng hàng hóa, hợp đồng, bộ phận kinh doanh. Thiết lập doanh thu theo kế hoạch. Báo cáo doanh thu tháng, chuẩn loại hàng hóa dịch vụ.

quan-ly-tai-san-co-dinh

quản lý tài sản cố định

Lập hồ sơ tài sản. Phân bổ khấu hao tài sản. Thiết lập tự động phân bổ khấu hao tài sản cố định. Báo cáo in thẻ tài sản, bảng kê trích phân bổ khấu hao

quan-ly-thue

quản lý thuế

Bảng kê HHDV mua vào (Xuất ra Excel đúng mẫu của chi cục thuế). Bảng kê HHDV bán ra (Xuất ra Excel đúng mẫu của chi cục thuế). Bảng kê khai thuế TTĐB.

quan-ly-xay-dung-co-ban

quản lý xây dựng cơ bản

Sổ chi tiết theo dõi xây dựng cơ bản theo từng dự án.

Bảng kê chi tiết, theo dõi xây dựng cơ bản theo từng dự án

quan-ly-tong-hop

quản lý tổng hợp

Nhập các chứng từ tổng hợp khác (Các chứng từ ngoài các phân hệ trên). Bảng kê chứng từ từng tổng hợp (Bao gồm tất cả các chứng từ liên quan kế toán). Báo cáo tổng hợp. Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính

quan-ly-cac-danh-muc

quản lý các danh mục

Hệ thống tài khoản. Danh mục đối tượng, khách hàng, nhà cung cấp, đối tượg dự án. Danh mục bộ phận, thuế, kho, tiền tệ, hàng hóa vật tư, CDCD, hàng hóa dịch vụ bán ra, chi phí, các cổ phiếu, lĩnh vực kinh doanh và các danh mục phụ khác

quan-ly-kho

quản lý kho

Quản lý Nhập – Xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm. Điều chuyển kho nguyên vật liệu, hàng hóa. Quản lý chứng từ nhập kho, xuất kho. Theo dõi hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho theo kỳ, theo định mức tồn kho. Báo cáo kho

quan-ly-kho-cong-cu

quản lý kho công cụ dụng cụ

Nhập – xuất kho CCDC. Điều chuyển kho – nguyên vật liệu, hàng hóa. Quản lý phân bổ công cụ dụng cụ theo từng bộ phận sử dụng, theo dõi công cụ dụng cụ hư hỏng, thanh lý, thất thoát… Lập bảng trích phân bổ tự động. Báo cáo kho

quan-ly-xay-dung-ke-hoach

quản lý xây dựng kế hoạch và các báo cáo quản trị

Xây dựng kế hoạch doanh thu và chi phí. Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh, so sánh kế hoạch. Báo cáo lãi lỗ theo giá vốn. Báo cáo kết quả kinh doanh không theo kế hoạch.