PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA HÀNG

GIHOTECH PUR

quan-ly-phieu-de-xuat

quản lý phiếu đề xuất, duyệt phiếu đề xuất

Tạo phiếu đề xuất, số lượng, ngày cần hàng, mục đích sử dụng… Tra cứu lại phiếu xuất. Tra cứu tồn kho. In các chứng từ liên quan….

Hệ thống cho phép quản lý tối đa 4 cấp duyệt. Cấp duyệt trưởng bộ phận (thấp nhất) chỉ cho phép thấy và duyệt trong phạm vi bộ phận quản lý. Các cấp duyệt khác tùy theo phân quyền quản lý. Cho phép cấp thêm hay bỏ bớt số lượng đề xuất. Cấp duyệt sau chỉ thấy dữ liệu đã được duyệt trước liền kề. Ghi lại toàn bộ tiến trình duyệt phiếu.

quan-ly-nhap-xuat

Quản lý nhập xuất tồn kho thực tế

Công cụ hỗ trợ nhập kho từ các đơn hàng. Một đơn hàng cho phép tạo nhiều phiếu nhập kho cho các đơn nhập khác nhau. Hệ thống cho phép nhâp nhiều hình thức như: nhập kho từ đơn hàng, tự nhập kho (không theo đơn mua hàng)… Tra cứu hàng hóa nhập kho theo nhà cung cấp, theo mã hàng, từ ngày đến ngày. Hệ thống tự động tạo phiếu xuất kho theo định lượng. Hệ thống cho phép xuất kho theo nhiều hình thức khác nhau: xuất hàng hủy, xuất điều chỉnh tồn kho cuối kỳ, xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp. Theo dõi tồn kho tại điểm. Thống kê cân đối nhập xuất tồn tại mọi thời điểm

quan-ly-kiem-duyet-thanh-toan-mua-hang

Quản lý kiểm duyệt thanh toán mua hàng

Căn cứ vào tiến trình lập đơn mua hàng và các phiếu nhập hàng để thống kê lượng hàng hóa nhập vào. Hệ thống cho phép in bảng kê nhập hàng, giá mua cho từng nhà cung cấp, từ ngày đến ngày. Thống kê nhập hàng theo nhà cung cấp đã có hóa đơn VAT. Thống kê hàng hóa nhập vào chưa có hóa đơn VAT. Thống kê hàng hóa xuất trả lại nhà cung cấp. Thống kê hàng hóa nhập thừa thiếu so với đơn mua hàng đã được duyệt. In bảng kê nhập xuất tồn kho theo nhiều tiêu chí. In các báo cáo kho liên quan

quan-ly-gia-von-cac-dich-vu

Quản lý giá vốn các dịch vụ và chi phí mua

Hệ thống căn cứ và thiết lập định lượng và bán hàng, tự động tạo phiếu xuất kho dựa trên các bill bán hàng. Hệ thống cho phép tính giá vốn theo từng mã dịch vụ bán ra.

quan-ly-don-mua-hang

Quản lý đơn mua hàng và giá mua

Bộ phận thu mua lập đơn hàng từ các phiếu đề xuất đã được duyệt. Quản lý giá mua hàng hóa, công cụ, tài sản. Quản lý ký duyệt đơn hàng tối đa 4 cấp độ. In đơn hàng gửi nhà cung cấp. In đơn hàng đã ký duyệt

quan-ly-dinh-luong

Quản lý định lượng, định mức các thực đơn, tiệc hội nghị

Hệ thống quản lý mua hàng liên kết với phân hệ FO, POS để có dữ liệu thiết lập định lượng, định mức.

Hệ thống hỗ trợ quản lý thiết lập định lượng chi tiết từng mã thực đơn, mã tiệc…

quan-ly-cac-danh-muc-hang-hoa

Quản lý các danh mục hàng hóa, công cụ, tài sản

Quản lý thông tin nhà cung cấp, các hợp đồng cung ứng. Quản lý thông tin hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, tài sản, các danh mục phòng ban, các chi nhánh. Quản lý các kho (vị trí lưu trữ hàng hóa công cụ…) và các danh mục phụ trợ khác

quan-ly-phan-quyen

Quản lý phân quyền

Quản lý chi tiết từng tài khoản (User Id) đăng nhập phần mềm. Phân quyền cấp độ truy cập phần mềm, quyền quản lý chi tiết đến từng kho, từng bộ phận, từng chi nhánh. Phân quyền chi tiết từng nghiệp vụ: Quyền duyệt, phạm vi duyệt, thêm, xóa, sửa. Phân quyền phạm vi tra cứu số liệu, chi nhánh, bộ phận, kho và user Id nhập liệu. Quyền phạm vi tra cứu lịch sử nhập liệu hay lịch sử thao tác trong phần mềm

cac-tinh-nang-chung

Các tính năng chung

Hỗ trợ nhập liệu nhanh, các bước sau kế thừa dữ liệu các bước trước, giảm tối đa thao tác nhập liệu, giảm vấn đề nhập sai dữ liệu. Quản lý về chi phí mua hàng. So sánh giá mua 1 mã hàng ở nhiều nhà cung cấp. Thống kê đơn giá mua hàng theo lịch sử mua hàng, theo từng mã hàng. Thiết lập cảnh báo giới hạn tồn kho. Hệ thống liên kết với các phân hệ khác như FO, POS, và BO (kế toán). Hệ thống tự động chuyển số liệu mua vào, nhập kho, xuất kho vào phân hệ kế toán.

SƠ ĐỒ MUA HÀNG

so-do-mua-hang